PTTPM  KBANK และ PTT DIGITAL 
ผนึกกำลังพัฒนา Blockchain E-Bank Guarantee โครงการแรกของโลก
 
พร้อมสัมภาษณ์พิเศษ คุณณรงค์ชัย พิสุทธิ์ปัญญา กรรมการผู้จัดการใหญ่ PTTPM
         
  pttpm KASIKORNBANK ptt digital  

HIGHLIGHTS

  • ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่น ที่จะเป็นผู้นำในตลาดการค้าโพลีเมอร์ คุณณรงค์ชัย พิสุทธิ์ปัญญา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เกตติ้ง จำกัด (PTTPM) จึงนำพา PTTPM มุ่งสู่การเป็น บริษัทแรกของกลุ่มปตท. และเป็นบริษัทแรกของโลกที่นำ Blockchain มาใช้กับระบบหนังสือค้ำประกัน เชิงพาณิชย์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bank guarantee) ที่ออกโดยธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เพิ่มความปลอดภัยในการจัดเก็บเอกสารเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพิ่มความโปร่งใสในการยืนยันเอกสารต้นฉบับ เพิ่มความเร็วการจัดทำเอกสาร และลดต้นทุนด้านการจัดเก็บ

  • โดยมี PTT DIGITAL เป็นทีมพัฒนาระบบ E-Bank guarantee ให้เชื่อมต่อกับ Blockchain ของ KBANK และ IBM

  • Blockchain เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ถือว่า เป็นจุดเปลี่ยนการทำธุรกรรมของโลก ด้วยแพลตฟอร์มที่โปร่งใสมาก ปลอดภัยสูง ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มความเร็วในการจัดการข้อมูลทางการเงิน

สัมภาษณ์พิเศษ คุณณรงค์ชัย พิสุทธิ์ปัญญา กรรมการผู้จัดการใหญ่ PTTPM

PTT DIGITAL: PTTPM มีทิศทางการดำเนินงานอย่างไรในยุคดิจิตอล ?  

           “  PTTPM มีวิสัยทัศน์ To be a Global Polymer Solution Provider and Trading Company ดังนั้น ภายใต้ตลาดที่มีการแข่งขันสูง เราต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงรับสิ่งใหม่ตลอดเวลาเพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ ความรวดเร็วในการปรับเปลี่ยนจะต้องรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในยุค DIGITAL จากเมื่อก่อนที่การเปลี่ยนเทคโนโลยีต่างๆ จะใช้เวลาการปรับเปลี่ยนหลายปีซึ่งจะทำให้องค์กรยังมีเวลาปรับตัวได้ทัน แต่ในยุคดิจิตอลนี้ พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปมาก ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกาพากันปิดตัวเป็นร้อย ๆ แห่ง เนื่องจากผู้บริโภคซื้อขายและชำระเงินแบบออนไลน์มีมากขึ้น เราพบว่าจริง ๆ  แล้ว DIGITAL เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ choice (เลือกว่าจะทำหรือไม่ก็ได้) แต่เป็น To be survived (ต้องทำเพื่อความอยู่รอด) ”

           “  ผมเชื่อว่าทุกองค์กร รวมถึงกลุ่มปตท. เราทำธุรกิจด้วยความมุ่งหมายให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ซึ่งการจะเป็นเช่นนั้น เราต้องแข่งขันได้ DIGITALization จะต้องถูกนำมาใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงานขนานใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร ไม่เพียงเท่านั้น หากเราจะอยู่รอดในยุคดิจิตอล สิ่งที่เราทำ ต้องตอบโจทย์ลูกค้าและสังคมที่เปลี่ยนไป ฉะนั้นดิจิตอล คือ สิ่งที่ต้องทำ ”

           “  ธุรกิจของ PTTPM อยู่ในขั้นปลายของ Supply Chain ของกลุ่มปตท. เราเป็นบริษัทดำเนินกิจกรรมทางการตลาด จำเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นับตั้งแต่จัดตั้งบริษัทเมื่อ 12 ปีที่แล้ว PTTPM มีแนวทางในการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์กับระบบงานภายในจำนวนมาก เพราะเชื่อว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดจากปริมาณ Business Transaction ที่มีปริมาณมาก การลงทุนด้าน IT ต่อระบบการทำงานของ PTTPM จึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ”

PTT DIGITAL: PTTPM มีเกณฑ์การคัดเลือกเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในองค์กรอย่างไร ?  

          “ หลักเกณฑ์แรก คือ เทคโนโลยีต้องตอบโจทย์ เนื่องจากเรามี pain point ในหลายเรื่อง ถ้าตอบโจทย์ลูกค้า แก้ปัญหาที่มีอยู่ ก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจ เกณฑ์ที่สอง คือ ระบบนี้ proven  เคยมีคนใช้และประสบความสำเร็จแล้วหรือไม่ และเกณฑ์ที่สาม คือ ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ถ้าระบบใช้ได้ดี แต่ไม่คุ้มค่าการลงทุนและความคุ้มค่าทางธุรกิจ เราก็แข่งขันไม่ได้ ฉะนั้น จะต้องมีความคุ้มค่าเชิงธุรกิจด้วย ”

PTT DIGITAL: PTTPM มีเกณฑ์การคัดเลือก ผู้ให้บริการ หรือ ผู้พัฒนาเทคโนโลยีอย่างไร ?  

          “  PTTPM พิจารณาผู้ให้บริการเทคโนโลยี จากความสามารถบุคลากร ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการระบบ เนื่องจากครึ่งหนึ่งของระบบ คือ การบำรุงรักษาระบบให้ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ช่วงเวลาในการพัฒนาระบบเป็นเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น PTTPM มีการลงทุนด้าน IT จำนวนมาก ในวงการ IT เองก็มีการควบรวมบริษัทกันบ่อยครั้ง การพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการ จำเป็นต้องพิจารณาความเสี่ยงในด้านความต่อเนื่องในการดูแลระบบ นอกจากนี้ ความเข้าใจธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ระบบที่พัฒนามาสามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจได้  

ในมุมมอง PTTPM  เรามอง PTT DIGITAL เป็น Business Partner ตั้งแต่สมัยที่เป็นหน่วยงาน IT ของ ปตท. จนมาเป็น PTT ICT และวันนี้ในฐานะ PTT DIGITAL ผู้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนให้เราเป็นเช่นวันนี้ ทั้งสององค์กรมีการดำเนินงานร่วมกันมายาวนานและแปรเปลี่ยนเป็น Trust (ความเชื่อใจเชื่อมั่น) โดย Trust จะเกิดจากการที่เรา ร่วมกันทำงาน แล้วเรารู้ว่า Partner ของเราไม่ทิ้งงาน และมั่นใจว่าจะดูแลกันไปตลอด ”

PTT DIGITAL: ที่มาของโครงการ E-Bank guarantee with blockchain เป็นอย่างไร ?   

             “  Blockchain ไม่ใช่สิ่งใหม่ แต่เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนามานานแล้วแต่เพิ่งเริ่มเข้ามามีบทบาทในด้านการเงินเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา โดยปกติเรามักจะคุ้นชินกับคำว่า Bitcoin มากกว่า ทางผู้บริหารของปตท.(PTT) และ พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) ได้ให้แนวความคิดกับ PTTPM  ถ้าจะยกระดับองค์กรด้วยเทคโนโลยี เราจะใช้อะไร ก็มีคำว่า Blockchain เข้ามาตอบโจทย์ แต่การใช้ Blockchain นั้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานโดยมีรูปแบบที่หลากหลาย ทำอย่างไรคนในองค์กรจะเข้าใจการใช้งาน Blockchain ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นถ้าเราจะเริ่ม ต้องเริ่มให้เร็ว เริ่มให้ง่าย และต้องยอมรับความเสี่ยงที่ประเมินแล้ว PTTPM จึงพิจารณาเลือกทำกับระบบงานที่หากเกิดปัญหาจะไม่ส่งผลทำให้ธุรกิจหยุดชะงักเพื่อเป็นโครงการทดสอบ เราจึงเลือกระบบ Bank guarantee ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์มาหลายปีแล้วนำมาต่อยอดโดยการนำ Blockchain เข้ามาเพิ่มขีดความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ลดความซ้ำซ้อน และลดความผิดพลาดจากการทำงานของคน

PTTPM มี  Bank guarantee กว่า 200 ฉบับ การขายกับลูกค้าจำนวนมาก ทำให้ต้องบริหารจัดการเอกสาร  โดยเฉพาะกำหนดการหมดอายุของเอกสาร ที่มีกำหนดหมดอายุไม่พร้อมกันเพราะธุรกิจมันเกิดไม่พร้อมกัน อีกทั้ง Credit Limit ก็ยังไม่เท่ากัน ลูกค้ามีความแตกต่างกัน  PTTPM จึงได้กำหนดแผนงานการพัฒนา Blockchain ซึ่งสนับสนุนการดำเนินงานด้านเอกสาร E-Bank guarantee ระหว่าง PTTPM และธนาคารได้อย่างปลอดภัยเพราะเป็นระบบ Single source of truth, ลดความผิดพลาดในการทำงาน ลดระยะเวลาการดำเนินการ ที่สำคัญสามารถอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยเริ่มต้นด้วยการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน 2-3 เดือนก่อน และจะต่อยอดตามแผนงานไปยังระบบงานอื่น ๆ เพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้า เช่น ระบบงาน Electronics payment ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น  

เนื่องจากปัจจุบันความรุนแรงของ Cyber attack เพิ่มสูงขึ้นและมีความถี่มากยิ่งขึ้น เห็นได้จากกรณีเหตุการณ์ Wannacry (หมายถึง มัลแวร์เรียกค่าไถ่ที่แฮกเกอร์ใช้เข้ารหัสล็อคไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์จากเหยื่อ) และ Petya บริษัทยักษ์ใหญ่หลายบริษัทถูกโจมตี จนทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานไม่ได้เป็นอาทิตย์ ถึงตอนนี้ยังกู้คืนได้ไม่เต็มที่ ถ้ามันเกิดขึ้นกับเรา จะทำอย่างไร เราต้องหาแนวทางป้องกันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูล ซึ่งเราเชื่อว่า Blockchain เป็น Distributed ledger จะทำให้ PTTPM มีความมั่นคงทางระบบ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง วันนี้นับเป็นก้าวเล็ก ๆ ที่เราเริ่มต้นแต่เราจะต่อยอดต่อไป  ”

PTT DIGITAL: ปัจจัยความสำเร็จของการนำ blockchain มาใช้ใน PTTPM มีอะไรบ้าง ?

              “  อย่างแรกคือ การส่งเสริมคน ให้กล้าคิด กล้าทำ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่า เพื่อนำไปสู่การพัฒนา   อย่างที่สองคือ การสนับสนุนการทำงานเป็นทีมและการทำงานเชิงรุกสนองตอบความต้องการของลูกค้า โครงการ Blockchain ถือเป็นการทำงานแบบ Cross-Functional และ Cross-Company เนื่องจากต้องประสานงานกับธนาคาร และ PTT DIGITAL ซึ่ง PTTPM เราปลูกฝังให้ทำงานเป็นทีมเชิงรุก มุ่งตอบสนองลูกค้า โครงการพัฒนา Blockchain มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองลูกค้า ตอบโจทย์การทำงานเชิงรุก เราทำเรื่อง Blockchain นี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทย และเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการประยุกต์ใช้ Blockchain กับหนังสือค้ำประกันธนาคาร อย่างที่สามคือ การมุ่งปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เราไม่ได้คิดว่าเราต้องชนะทุกครั้ง เราร่วมงานกับ PTT DIGITAL ด้วยความเข้าใจ รวมถึงการร่วมงานกับคู่ค้าเช่น KBANK เราให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ Business Partner ระยะยาว PTTPM มี Core Value (PM SPIRIT) ซึ่ง M หมายถึง Moving together ดังนั้นเราให้ความสำคัญกับ Business Partner เพื่อการเติบโตไปพร้อมกัน ซึ่งเราเชื่อว่าจะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน  ”  

PTT DIGITAL: ระหว่างก่อนใช้กับหลังใช้ระบบ ผลลัพธ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

            “  PTTPM มีระบบ Bank guarantee ที่มีความปลอดภัย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น หากเปรียบเทียบกับกระบวนการยื่นขอ Bank guarantee ปกติด้วยกระดาษ จะใช้เวลา 5-7 วัน พอเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ระยะเวลาลดลงเหลือ 1 – 2 วัน แต่ตอนนี้คือ immediate (ทันที) เมื่อธนาคารอนุมัติเพิ่มวงเงินให้ลูกค้า ธนาคารจะส่งผลมายัง E-Bank guarantee ของ PTTPM เลย ไม่ต้องโทรไปตรวจสอบว่าฉบับนี้เป็นของปลอมหรือไม่ Bank guarantee บน Blockchain ช่วยให้กระบวนการสั้นลง และเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า ซึ่งความรวดเร็วและความมั่นคงทางระบบที่เพิ่มขึ้นถือเป็นศักยภาพในการแข่งขัน ”

PTT DIGITAL: มีความประทับใจอย่างไรกับทีมงานในโครงการทั้ง PTTPM, PTT DIGITAL และ KBANK  

             “  ผมได้ยินคำว่า Blockchain Vs. Fintech ครั้งแรกเดือนกันยายน 2559 จากการบรรยายโดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร เกี่ยวกับ Innovation ให้กับผู้บริหาร PTTGC ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ Blockchain technology ที่กำลังเป็น Disruptive technology ในวงการการเงิน ในมุมมองผู้บริหารขณะนั้นเห็นว่า PTTPM เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในการสร้าง Innovation มีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว เราจึงพยายามหาพันธมิตรจนได้พบกับ KBANK ที่กำลังหากรณีศึกษาเพื่อพัฒนา Blockchain พอเริ่มคุยก็ได้เรียนรู้จาก KBANK เพิ่มเติมถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีที่จะได้รับ จากนั้นจึงหาแนวทาง Pilot Study กับ PTTPM และเนื่องด้วย PTTPM เป็นองค์กรที่มียอดขายจำนวนมาก แต่เป็นองค์กรขนาดเล็ก ความเล็กทำให้มีความคล่องตัว ตัดสินใจเร็ว พัฒนาเร็ว PTTPM ใช้เวลา 3 – 4 เดือนในการพัฒนาโครงการนี้ ความประทับใจ คือ ความพร้อมของทีมงานทั้งภายใน PTTPM ในส่วนงาน e-Business Support Division และ ฝ่าย Finance & Accounting ที่เข้าใจเป้าหมายองค์กร รวมทั้งทีมงานจาก Partner ได้แก่ KBANK ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มองเห็นเป้าหมายเดียวกัน และ PTT DIGITAL ที่ช่วยดำเนินการด้านเทคนิค ซึ่งมีความเข้าใจความต้องการทางธุรกิจ และความเข้าใจเชิงระบบของเราทั้งหมด ฉะนั้นเมื่อองค์ประกอบพร้อม ก็ทำให้ PTTPM พัฒนาระบบสำเร็จได้อย่างรวดเร็วภายใน 3 เดือน นับเป็นระบบที่ดำเนินการรวดเร็วที่สุดระบบหนึ่ง ความมุ่งมั่นทุ่มเทของทีมงาน ผนวกกับแรงบันดาลใจสู่เป้าหมายร่วมกันเพื่อการเป็นที่หนึ่งในการนำ Blockchain มาใช้กับระบบงานภายใน เพื่อให้ปตท.เป็นองค์กรผู้นำด้าน DIGITAL ถือเป็นสิ่งสำคัญ ผมเห็นจากโครงการนี้ ถ้าเรามี drive ทำด้วย Passion ทำอะไรก็จะสำเร็จ  ”

PTT DIGITAL: PTTPM คาดหวังให้ PTT DIGITAL สนับสนุนธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายอย่างไร ?

          “  PTT ICT Solutions เป็นผู้ให้การสนับสนุน PTTPM ด้วยดีตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี เราสบายใจและมั่นใจในการที่ได้ทำงานร่วมกัน กับ PTT ICT Solutions เราเชื่อว่าการปรับเปลี่ยนจาก PTT ICT Solutions มาเป็น PTT DIGITAL Solutions จะไม่ได้เป็นแค่การเปลี่ยนชื่อ แต่จะเป็นการเปลี่ยนบริบทที่จะเป็นผู้นำด้าน DIGITAL ของภูมิภาคนี้ ผมมั่นใจผู้บริหารและพนักงานของ PTT DIGITAL จะให้การสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มปตท. และจะมีนวัตกรรมใหม่ ๆ มานำเสนอและเหนือสิ่งอื่นใด ผมหวังว่า PTT DIGITAL จะประสบความสำเร็จและเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จของกลุ่ม ปตท. และตอบแทนคืนสู่สังคมและประเทศชาติของเราได้อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไป  ”