COLLABORATION SERVICE

 •  
1. E Mail

บริการอีเมลบนแพลตฟอร์ม Microsoft Exchange ทั้งระบบ Exchange On-Premise และ Exchange Online (Office365)

 
Benefits
 
 • เป็นช่องทางการสื่อสารเพื่อสนับสนุนธุรกิจให้กับองค์กร
 • การรับ-ส่งข้อมูลทั้งในและนอกองค์กรมีความปลอดภัยไม่สูญหาย
 • ลดความเสี่ยงจากการเข้าแทรกแซงหรือทำลายข้อมูลจากผู้ไม่ประสงค์ดี
 • การสื่อสารของธุรกิจมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 
 
 
Feature & Function
 
 • สามารถเลือกขนาด Mailbox ได้ตามต้องการ
 • มีระบบป้องกันความปลอดภัยของอีเมล เช่น Anti-Virus และ Anti-Spam กรอง E Mail จาก Internet
 • สามารถกู้ข้อมูลย้อนหลังได้ 45 วัน
 • มีระบบจองห้องประชุม
   
  Service Level Agreement
 
 • ตามมาตรฐาน SLA ของบริษัท
 •  
2. Unified Communication

โปรแกรมเพื่อช่วยทำให้การติดต่อสิ่อสารกันภายในองค์กร สะดวกมากขึ้น ช่วยในการ Sharing หน้าจอ การประชุมร่วมกัน ทั้งทางวีดีโอ และทางเสียง

 
Benefits
 
 • ช่วยลดการจัดซื้ออุปกรณ์ Collaboration ราคาแพงลงได้
 • การติดต่อสื้อสารกันภายในองค์กรทำได้โดยง่ายกว่า ระบบ Video Conference ที่เป็นแบบ Fix อยู่ประจำห้อง
 • ช่วยสนับสนุนการทำงานในยุค Digital ที่สามารถทำงานติดต่อสื่อกับเพื่อนร่วมงานได้สะดวกมากขึ้นแม้อยู่นอก Network
 • ช่วยลด Email Traffic ที่ไม่จำเป็นลงได้ด้วย Function IM
 
 
 
Feature & Function
 
 • Instant Messaging
 • Build-in Voice Call
 • Integrate with Desk Phone
 • Presence Status
 • Contact list and Contact Search
 • Video Conference
 • Voice Conference
 • Desktop Sharing
 • White Board for tele conference
 • Conference Recording
 • Share Application Screen
 • Files Transfer
   
  Service Level Agreement
 
 • ตามมาตรฐาน SLA ของบริษัท
 •  
3. Virtual Desktop Infrastructure (VDI)

บริการเก็บข้อมูลการทำงานทั้งหมดไว้ที่ Server ส่วนกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งาน สามารถเข้าใช้งาน Virtual Desktop Infrastructure ได้ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรจากอุปกรณ์ได้หลายรูปแบบ

 
Benefits
 
 • ลดต้นทุนและการบริหารจัดการ Desktop สำหรับองค์กร
 • เพิ่มความปลอดภัยในการบริหารจัดการเพื่อการเข้าถึงระบบงานจากทางไกลขององค์กร
 
 
 
Feature & Function
 
 • สามารถกำหนด Spec Virtual Desktop ได้ตามต้องการเช่น OS, CPU, RAM, Disk
 • สามารถเข้าถึง Virtual Desktop ได้ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร จากอุปกรณ์หลากหลายชนิด รวมถึงอุปกรณ์ของผู้ใช้งานเอง ทั้ง PC, Mobile Device, Web Browser
 • สามารถอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ Transfer file ระหว่าง Client และ Virtual Desktop ได้
 • สามารถสั่งพิมพ์งานให้ออกจาก Printer ที่เชื่อมต่อกับ Client ได้ สามารถลดปริมาณการใช้งาน Bandwidth ระหว่าง Client และ Server ได้
 • สามารถควบคุมการใช้งาน Software ของผู้ใช้งานได้
   
  Service Level Agreement
 
 • ตามมาตรฐาน SLA ของบริษัท (ไม่มี DR)
 •  
4. Cloud Drive

บริการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลสำคัญขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแบ่งปันข้อมูลทางธุรกิจระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 
Benefits
 
 • ช่วยลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหาพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
 • มีความปลอดภัยในการ Share ข้อมูลให้กับผู้อื่นมากขึ้น โดยมีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้
 • สร้าง Policy เพื่อป้องกันการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ลดงบประมาณการลงทุน
 • การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่าน Mobile Device ทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่หยุดชะงัก
 
 
 
Feature & Function
 
 • จัดเก็บไฟล์ข้อมูลได้หลากหลาย เช่น Word, Excel, Power Point, PDF เป็นต้น
 • รองรับการ Share/Sync ข้อมูลผ่านอุปกรณ์ Mobile
 • สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้ เมื่อต้องการ Share ข้อมูลให้ผู้อื่น
 • มีการเข้ารหัสข้อมูล ทั้งการจัดเก็บและรับส่งระหว่างกัน เพื่อความปลอดภัย
 • สามารถ Share Link URL ที่จัดเก็บไฟล์ แทนการ Attach File ใน E-Mail เพื่อลดพื้นที่ Mailbox
 • สามารถกำหนด Quota การจัดเก็บข้อมูลให้กับผู้ใช้งานแต่ละรายได้
   
  Service Level Agreement
 
 • System Availability  99.95 %
 • รองรับการให้บริการแบบ 24x7 หรือ 8x5
 • รองรับการทำ Disaster Recovery แบบ Zero-Data Loss (ใช้วิธี 2ndCopy Policy Sync Replicate)
 •  
5. File Sharing

บริการเก็บไฟล์ข้อมูลบน Server ให้บุคคลในองค์กรเข้าใช้งานร่วมกัน โดยสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานได้

 
Benefits
 
 • เป็นช่องทางในการเก็บ และ Share ข้อมูลขององค์กร
 
 
 
Feature & Function
 
 • สามารถกำหนด Quota ที่ต้องการได้ สามารถกำหนดสิทธิ์ให้ User เข้าถึงได้แบบ Read/Write หรือ Read Only ได้ตาม Account บน AD สามารถกู้คืนข้อมูลได้ 30 วัน สามารถเข้าถึงได้จากภายในองค์กร
   
  Service Level Agreement
 
 • ตามมาตรฐาน SLA ของบริษัท
 • SLA ตามมาตรฐาน PTT Digital มี DR (by Request)
 •  
6. IP Phone Service

บริการระบบโทรศัพท์สำหรับการติดต่อสื่อสารทั้งภายในองค์กร ภายนอกองค์กร ทั้งในด้าน Installation, Support, Information ของ Hardware และ Software Defined

 
Benefits
 
 • เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ และสร้างโอกาสในทางธุรกิจจากการติดต่อสื่อสาร
 • ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสายสัญญาณโทรศัพท์
 
 
 
Feature & Function
 
 • IP Phone แบบตั้งโต๊ะสำหรับระดับผู้บริหาร, ระดับพนักงานทั่วไป, ระดับประหยัด และแบบ Wireless
 • Soft Phone สำหรับผู้ที่ต้องการความ Mobility
 • ATA สำหรับ Office ที่ต้องการใช้งาน FAX หรือ โทรศัพท์แบบ Analog
 • หมายเลขโทรศัพท์สายตรงที่สามารถโทรจากภายนอกได้โดยตรงแบบ 1:1 เช่น 02-140-2000 ซึ่งมีหมายเลขภายในคือ 2000 เป็นต้น
   
  Service Level Agreement
 
 • ตามมาตรฐาน SLA ของบริษัท

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ