Customer Centric

         บริการออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการลูกค้และเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการการดำเนินธุรกิจขององค์กร สามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า มีระบบช่วยสร้างความสัมพันธ์ และมีการรายงานผลการดำเนินการ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

 •  
1. Customer Profiling
 
บริการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการประวัติลูกค้า

บริการออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารประวัติลูกค้า (Customer Profiling) ซึ่งสามารถบันทึกประวัติลูกค้า ประเมินความน่าเชื่อถือของลูกค้า จัดเกรดทางการเงินของลูกค้า นอกจากนี้บริษัทยังมีประสบการณ์ในการออกแบบระบบบริหารจัดการลูกค้าที่สามารถสนับสนุนการขอ E-Bank Guarantee เชื่อมต่อกับระบบของธนาคาร โดยใช้เทคโนโลยี Block Chain มาช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถเชื่อมโยงกระบวนการบริหารจัดการลูกค้าได้อย่างเต็มรูปแบบ

 •  
2. Customer Relationship Management
 
บริการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ บริษัทมีประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยระบบสามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า ดำเนินการให้สอดคล้องกับกระบวนการดำเนินธุรกิจขององค์กร สร้างความสัมพันธ์และประสบการณ์การอันดีต่อลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น

 
 • ระบบการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า และแสดง Report การซื้อขายของลูกค้าเพื่อวางแผนการบริหารความสัมพันธ์สนับสนุนการสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า
 • ระบบ Loyalty
 • ระบบรับข้อร้องเรียน สามารถแสดงข้อมูลผู้ติดต่อให้กับ Agent เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถบันทึกประวัติและข้อมูลการติดต่อแยกตามประเภทลูกค้า รวมถึงการออกแบบรายงานในหลายมุมมอง เป็นต้น
 •  
3. Customer Engagement
 
บริการออกแบบและพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์การรับบริการของลูกค้า

*ตัวอย่างรายชื่อระบบ (บางส่วน) ที่บริษัทออกแบบและพัฒนาให้กับลูกค้า

 
 • ระบบบริหารจัดการการจัด Event ตั้งแต่การลงทะเบียนล่วงหน้า Pre-registration, การนำเสนอข้อมูลกิจกรรม, การเล่นเกมส์, การทำแบบสอบถาม, การรับรางวัล และการแชร์ประสบการณ์ในงาน Event ผ่านระบบเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงาน

 • ระบบ e-Registration สนับสนุนการบริหารจัดการการลงทะเบียนทั้งแบบทั่วไปและแบบที่มีเงื่อนไขซับซ้อน เช่น การลงทะเบียน ในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

 • ระบบ e-Voting สนับสนุนการลงคะแนนโหวตสำหรับการลงคะแนนที่มีผู้ลงคะแนนเป็นจำนวนมาก และต้องการข้อมูลหลักฐานสนับสนุนการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ เช่นการลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

 • ระบบ Seat Matching สนับสนุนการจัดที่นั่งสำหรับการประชุมรับรางวัลที่ต้องกำหนดที่นั่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน

 • Company Website บริการพัฒนาและออกแบบเว็บไซด์ของบริษัท

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ