ระบบสนับสนุนบริการด้าน HR

        Web Application ที่ช่วยสนับสนุนการบริการงานบุคคล เพื่อให้พนักงานสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวในเรื่องต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น เปลี่ยนแปลงประวัติข้อมูลส่วนตัว การขอลางาน ประวัติเงินเดือน และขออนุมัติรายการต่างๆ ตามสิทธิ์ของตนเองตาม Workflow ที่องค์กรกำหนด

 

HIGHLIGHT FEATURE

   
โครงสร้างสายบังคับบัญชา
 
 • แสดงสายบังคับบัญชา การมอบสิทธิ์อนุมัติ
 • ผู้บังคับบัญชาสร้างเอกสารแทนพนักงาน
   
ข้อมูลส่วนบุคคล
 
 • แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
 • แสดงประวัติพนักงาน
   
ตารางเวลาการทำงาน
 
 • บันทึกเวลางาน
 • ตรวจสอบสิทธิ์วันลา และขออนุมัติการลางาน
 • ขออนุมัติ และเบิกค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
 • แสดงตารางกะการทำงาน
 • ขออนุมัติแลกกะเข้างาน
 • ระบบคำนวณค่าเวร, ค่ากะ
   
ระบบจ่ายเงินเดือน
 
 • ออกใบแจ้งเงินเดือน
 • ข้อมูลลดหย่อนภาษี
 • ออกเอกสาร 50 ทวิ
   
สวัสดิการ
 
 • ขอเบิกสวัสดิการของพนักงาน กำหนดสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานขอเบิกได้
 • พนักงานขออนุมัติเบิกสวัสดิการต่างๆ ตามสิทธิที่ได้รับ
   
การออกรายงาน
 
 • รายงานสรุปบันทึกเวลา
 • รายงานสรุปการลา
 • รายงานข้อมูลเงินได้ เงินหัก ค่าล่วงเวลา
   
หนังสือรับรอง
 
 • หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน
   
ประกาศขององค์กร
 
 • มีการประกาศข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร
D ESS ดีอย่างไร

 

D ESS ดีอย่างไร ?

 
 • สะดวกต่อพนักงาน สามารถตรวจสอบและขอใช้บริการจากระบบได้ด้วยตนเอง
 • ลดขั้นตอนการทำงานให้กับแผนก HR

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ