ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์

         บริการระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ระบบสามารถป้องกันข้อมูลสารสนเทศ หรือข้อมูลที่สำคัญขององค์กรไม่ให้รั่วไหลออกสู่สาธารณะ สร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรและคู่ค้า และยังสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยทางข้อมูลให้กับลูกค้า โดยมีศูนย์เฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการของเรา

   
Cyber Security Operations Center  (CSOC)

- เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือ พร้อมแก้ไขสถานการณ์ เมื่อมีภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือศูนย์ CSOC

- มีทีมงานผู้เชียวชาญดูแล และเฝ้าระวังตลอด 24/7 ให้องค์กรดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย

   
User Awareness Training / Cyber Drill

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ และสามารถวิเคราะห์เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง

   
Anti-Virus

บริการดูแลความปลอดภัยด้วยซอฟต์แวร์ Anti-Virus

   
Phishing Test

บริการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงภัยคุกคามทางอีเมล

   
Patch Management

บริการอัปเดตซอฟต์แวร์และปิดช่องโหว่

   
Multi Factor Authentication

ระบบการยืนยันตัวตนหลายขั้นตอน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบและข้อมูลที่ต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษ

   
Advanced Persistent Threat (APT) Protection

ระบบป้องกันการถูกโจมตีจากภัยคุกคามทาง Cyber ที่ช่วยให้ธุรกิจปลอดภัยจากข้อมูลรั่วไหล และการตรวจสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาก่อให้เกิดอันตราย

   
Vulnerability Assessment Service (VA)

บริการตรวจสอบและวิเคราะห์ช่องโหว่ของแอปพลิเคชันหรือเซิร์ฟเวอร์

 

   
Mobile Devices Management (MDM)

ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของพนักงาน

 

   
Cloud Access Security Broker (CASB)

บริการป้องกันภัยคุกคามจากข้อมูล ที่ Upload ขึ้นบน Cloud

 

   
Distributed Denial-of-Service (DDoS)

บริการตรวจสอบและป้องกันการโจมตีรูปแบบ DDoS เป็นการโจมตีเป้าหมายโดยการยิง Traffic ปริมาณมากทำให้อุปกรณ์ หรือ Server ไม่สามารถให้บริการได้

   
Privileged Access Management (PAM)

ระบบบริหารจัดการสิทธิ์การเข้าถึงระบบหรืออุปกรณ์

   
User Behavior Analytic (UBA) + Network Traffic Capture

บริการตรวจสอบและวิเคราะห์พฤติกรรมที่ผิดปกติของผู้ใช้งาน

   
Network Access Control

อุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย

 
 
Domain Name System Security
(DNS Security)

บริการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้วย DNS

   
SSL Decryption

อุปกรณ์ถอดรหัสข้อมูลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจจับภัยคุกคามโดยอุปกรณ์ Security

   
Web Application Firewall (WAF)

บริการตรวจจับภัยคุกคามที่มาจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์

   
Business Email Compromise (BEC) Protection

ระบบป้องกันอีเมลหลอกลวงด้วย Artificial Intelligence (AI) และ Machine Learning (ML)

   
Penetration Tester Service (Pentest)

บริการทดสอบเจาะระบบความปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่าย

   
Disaster Recovery Plan

การวางแผนการกู้ระบบและข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศจากเหตุภัยพิบัติ

   
Source Code Review

บริการเครื่องมือสำหรับตรวจสอบช่องโหว่จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ของ Application ในระดับ Source Code

   
ISO/IEC 27001:2013 Consulting

บริการให้คำปรึกษา และพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System) จนกระทั่งผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO 27001 : 2013

   
Data Loss Prevention (DLP)

ระบบป้องกันข้อมูลสำคัญขององค์กร

D CYBER SECURITY ดีอย่างไร ?
  •  
  • มีระบบป้องกันข้อมูลสำคัญ จากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างปลอดภัย

  • มีระบบตรวจสอบและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ กรณีผู้ใช้งานมีการใช้งานที่ผิดปกติ

  • มีระบบช่วยดูแลความปลอดภัย มีการตรวจจับและกำจัดภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบ ไวรัส โทรจัน สปายแวร์ เป็นต้น

  • สามารถค้นหาช่องโหว่ที่เกิดขึ้นจากระบบและแอปพลิเคชัน เพื่อให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างปลอดภัย

  • มีการวางแผนช่วยให้การกู้ระบบเป็นไปอย่างราบรื่น เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้น เจ้าหน้าที่สามารถรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • เสริมสร้างความเชื่อมั่นสร้างและความมั่นคงทางด้านความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ และคู่ค้าขององค์กร

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ