ศูนย์บริการ Intelligent Process Automation Center (IPAC)

        ศูนย์บริการ IPAC (Intelligent Process Automation Center) นำเสนอบริการเทคโนโลยี IA (Intelligent Automation) และ RPA (Robotic Process Automation) ในระดับ Enterprise โดยนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยี IA และ RPA มาใช้งานอย่างครบวงจร เป็น IA และ RPA Ecosystem เพื่อช่วยยกระดับกระบวนการทำงานขององค์กรธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเสริมศักยภาพ และความคล่องตัวในการทำงานขององค์กรอย่างครบวงจร ด้วยบริการในรูปแบบแพลตฟอร์มสำเร็จรูป ถือเป็น Pay-Per-Use Intelligent Process Automation Center แห่งแรกของเอเชีย เพื่อให้ลูกค้าบริหารต้นทุนการใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าในมาตรฐานระดับสากล พีทีที ดิจิตอล มีความพร้อมทั้งทีมงานซึ่งเชี่ยวชาญในการพัฒนาการใช้งานเทคโนโลยี IA และ RPA กับธุรกิจทุกกลุ่ม อีกทั้งยังผนึกกำลังกับ เอสเอส แอนด์ซี บลู ปริซึม (SS&C Blue Prism) ผู้นำด้านซอฟต์แวร์ IA และ RPA ระดับโลกอีกด้วย

        PTT Digital ได้รับการรับรองเป็น Certified Partner ด้าน Managed Service Provider ในระดับ Silver จาก SS&C Blue Prism Partner โดยการขึ้นทะเบียนรับรองเป็น Certified Partner อย่างเป็นทางการนี้ถือเป็นการตอกย้ำถึงความสามารถ และศักยภาพในการพร้อมให้บริการ Managed Service แบบเบ็ดเสร็จครบวงจรของศูนย์บริการ IPAC (Intelligent Process Automation Center) ในระดับ Enterprise ของ PTT Digital

IPAC Use Cases

 

            ปัจจุบันเทคโนโลยี IA และ RPA ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น ธุรกิจการเงิน และ ธนาคาร ธุรกิจสุขภาพ รวมไปถึงภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยี RPA มาทดแทนกระบวนการทำงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ เป็น Routine work สามารถช่วย ลดระยะเวลาการทำงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดจากบุคคล (Human error) และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การใช้งาน RPA ยังช่วยสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยธุรกิจสามารถมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพงานด้านอื่น ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกรทำงานเชิงรุกมากกว่าการปฏิบัติงานที่มีกระบวนการซ้ำ ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และศักยภาพการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบัน พีทีที ดิจิตอล ได้ให้บริการ RPA ให้กับหน่วยธุรกิจในหลากหลาย Use cases ดังนี้

Bank Reconcilation

การทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

Excise

ภาษีสรรพสามิต

Procurement

จัดซื้อจัดจ้าง

Stock Dividend

หุ้นปันผล


บริการของเรา

ศูนย์บริการ IPAC ประกอบไปด้วยบริการ 4 หมวดหลัก ได้แก่ D Bot, D Playbox, D Academy และ IDP ซึ่งมีรายละเอียดบริการดังนี้

Prebuilt Digital Bots

เป็น Prebuilt Bot ซึ่งทำงานเป็น Digital Worker ที่มีความชำนาญในงาน common business process ชนิดต่าง ๆ

Automation Platform และ Hybrid-Cloud Infrastructure

Prebuilt Platform สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าถึง tool and facilities ในการพัฒนา Bot ได้อย่างรวดเร็วเปรียบเสมือนเป็น Playground สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างและพัฒนา Bot

Professional Service และ Automation Excellence Center

บริการอบรมและพัฒนาศักยภาพทีมงานให้พร้อมเป็น Super User สามารถพัฒนา Bot ใช้งานในองค์กรได้อย่างคล่องตัว

   Gallery Thumb 19

Intelligent Document Processing

บริการ Intelligent Document Processing ซึ่งใช้เทคโนโลยี OCR (Optical Character Recognition) ในการอ่านข้อมูลและเสริมศักยภาพการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยี ML (Machine Learning) ต่อยอดเพิ่มทักษะการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาให้ดียิ่งขึ้น

 

IPAC เหมาะสำหรับ

All size of company with Digital workflow
New Company

Startup / Innovator
Corporate Digital Citizen

 

 

 

 

ประโยชน์จาก IPAC

 

 

  • สนับสนุนการบริหารจัดการต้นทุนการใช้งานเทคโนโลยีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยบริการแบบ Pay-Per-Use  
  • ลดระยะเวลาในการพัฒนาระบบ สามารถใช้งานเทคโนโลยีได้ทันต่อความต้องการทางธุรกิจ ด้วย Platform ที่รองรับการพัฒนา bots แบบ Ready-to-Use
  • หมดปัญหาการสรรหาบุคลากรมาดูแล และต่อยอดการลงทุน ด้วยบริการ All-in-one Service Bundling พร้อมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ตั้งแต่การขึ้นระบบไปจนถึงบริการสนับสนุนระบบ
  • ยกระดับทักษะดิจิทัลของพนักงานในองค์กร ด้วยบริการจาก Local Team ซึ่งเป็นทีมงานคนไทยที่เข้าใจกระบวนการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย (Thai Localized) พร้อมสนับสนุนดูแลผู้ใช้งานเทคโนโลยี RPA อย่างใกล้ชิด