ศูนย์บริการ Intelligent Process Automation Center (IPAC)

        ศูนย์บริการ IPAC (Intelligent Process Automation Center) นำเสนอบริการเทคโนโลยี IA (Intelligent Automation) และ RPA (Robotic Process Automation) ในระดับ Enterprise โดยนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยี IA และ RPA มาใช้งานอย่างครบวงจร เป็น IA และ RPA Ecosystem เพื่อช่วยยกระดับกระบวนการทำงานขององค์กรธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเสริมศักยภาพ และความคล่องตัวในการทำงานขององค์กรอย่างครบวงจร ด้วยบริการในรูปแบบ Shared Service เพื่อให้ลูกค้าบริหารต้นทุนการใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าในมาตรฐานระดับสากล พีทีที ดิจิตอล มีความพร้อมทั้งทีมงานซึ่งเชี่ยวชาญในการพัฒนาการใช้งานเทคโนโลยี IA และ RPA กับธุรกิจทุกกลุ่ม อีกทั้งยังผนึกกำลังกับ เอสเอส แอนด์ซี บลู ปริซึม ผู้นำด้านซอฟต์แวร์ IA และ RPA ระดับโลกอีกด้วย

 

IPAC Use Cases

 

            ปัจจุบันเทคโนโลยี IA และ RPA ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น ธุรกิจการเงิน และ ธนาคาร ธุรกิจสุขภาพ รวมไปถึงภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยี RPA มาทดแทนกระบวนการทำงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ เป็น Routine work สามารถช่วย ลดระยะเวลาการทำงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดจากบุคคล (Human error) และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การใช้งาน RPA ยังช่วยสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยธุรกิจสามารถมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพงานด้านอื่น ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกรทำงานเชิงรุกมากกว่าการปฏิบัติงานที่มีกระบวนการซ้ำ ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และศักยภาพการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบัน พีทีที ดิจิตอล ได้ให้บริการ RPA ให้กับหน่วยธุรกิจในหลากหลาย Use cases ดังนี้

Bank Reconcilation

การทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

Excise

ภาษีสรรพสามิต

Procurement

จัดซื้อจัดจ้าง

Stock Dividend

หุ้นปันผล


บริการของเรา

ศูนย์บริการ IPAC ประกอบไปด้วยบริการ 3 หมวดหลัก ได้แก่ D Bots, D Playbox และ D Academy ซึ่งมีรายละเอียดบริการดังนี้

Prebuilt Digital Bots

บริการ Bot สำเร็จรูปแบบพร้อมใช้ทันที สำหรับทดแทนกระบวนการทำงานพื้นฐานทั่วไปที่มีคล้ายกันในแต่ละบริษัท เช่น กระบวนการ Finance, HR หรือ Procurement เป็นต้น

Automation Platform และ Hybrid-Cloud Infrastructure

บริการแพลตฟอร์มรองรับความยืดหยุ่นเพื่อพัฒนา Bot เฉพาะทางตามความต้องการของธุรกิจ และการปฏิบัติงานของ Bot อย่างต่อเนื่องเต็มประสิทธิภาพภายใต้เทคโนโลยี Hybrid-Cloud Infrastructure

Professional Service และ Automation Excellence Center

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และพัฒนา RPA อย่างมืออาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานอย่างแท้จริง รวมถึงบริการให้ความรู้ และอบรมพัฒนาบุคลากรในองค์กรเพื่อยกระดับความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยี Intelligent Automation

 

IPAC เหมาะสำหรับ

All size of company with Digital workflow
New Company

Startup / Innovator
Corporate Digital Citizen

 

 

 

 

ประโยชน์จาก IPAC

 

 

  • สนับสนุนการบริหารจัดการต้นทุนการใช้งานเทคโนโลยีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยบริการแบบ Pay-Per-Use  
  • ลดระยะเวลาในการพัฒนาระบบ สามารถใช้งานเทคโนโลยีได้ทันต่อความต้องการทางธุรกิจ ด้วย Platform ที่รองรับการพัฒนา bots แบบ Ready-to-Use
  • หมดปัญหาการสรรหาบุคลากรมาดูแล และต่อยอดการลงทุน ด้วยบริการ All-in-one Service Bundling พร้อมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ตั้งแต่การขึ้นระบบไปจนถึงบริการสนับสนุนระบบ
  • ยกระดับทักษะดิจิทัลของพนักงานในองค์กร ด้วยบริการจาก Local Team ซึ่งเป็นทีมงานคนไทยที่เข้าใจกระบวนการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย (Thai Localized) พร้อมสนับสนุนดูแลผู้ใช้งานเทคโนโลยี RPA อย่างใกล้ชิด

 

 

ติดต่อเรา