Operation Excellence

        บริการออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติการ ซึ่งประกอบไปด้วย การบริหารการขนส่งโลจิสติกส์ การวิเคราะห์และบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง การบริหารความเสี่ยงและการบริหารมาตรฐานคุณภาพ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น

 
1. Intelligent Maintenance (IN-TEN)
ระบบบริหารจัดการ และแสดงสถานะการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง
 อ่านเพิ่มเติม

ระบบบริหารจัดการ และแสดงสถานะการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทาง Web Application ใช้งานได้สะดวก ทั้งจาก Computer และ Smart Device สามารถสร้างแผนปฏิบัติงานซ่อมบำรุง กำหนดสิทธิ์การเข้าปฏิบัติงาน ติดตามสถานะการซ่อมบำรุงได้อย่าง Real Time และตรวจสอบการดำเนินงานย้อนหลังได้ สามารถใช้งานได้กับทุกอุตสาหกรรม

 •  
2. Logistics System
 
บริการออกแบบและพัฒนาระบบการติดตามการขนส่ง

บริการออกแบบและพัฒนาระบบติดตามการขนผ่านการพัฒนาระบบและการติดตั้งอุปกรณ์ที่รถขนส่ง โดยระบบจะส่งข้อมูลและภาพไปที่ Server กลางแบบ Real-time เพื่อแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องสามารถตดตามสัญญาณเตือนต่าง ๆ (Alarm Management) อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเห็นภาพรถขนส่งบนระบบแผนที่ และสามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถได้ เพิ่มความปลอดภัยในการขนส่ง ลดอุบัติเหตุตามนโยบาย Zero Accident โดยประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบติดตามการขนส่งมีดังนี้

 
 • สามารถบริหารจัดการเส้นทางการขนส่งไม่ให้ออกนอกเส้นทางได้
 • สามารถตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถของพนักงานได้ว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือไม่
 • ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุด้วย Alarm Management แจ้งเตือนกรณีมีเหตุสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
 • ช่วยควบคุมการขับรถขนส่งของพนักงานขับรถให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 • มีรายงานสรุปข้อมูลพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถเพื่อหน่วยงานประกอบการประเมิน
 • เป็นข้อมูลสนับสนุนการสอบสวนกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือกรณีทุจริต
 •  
3. Maintenance Management
 
บริการออกแบบและพัฒนาระบบบำรุงรักษา

บริการออกแบบและพัฒนาระบบบำรุงรักษา ซึ่งคลอบคลุมการวางแผนการบำรุงรักษาประจำปี, การบันทึกและวิเคราะห์ประวัติการทำงานของอุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อวางแผนการซ่อมบำรุงและบริหารจัดการการสำรองอะไหล่ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษา สนับสนุนให้การดำเนินงานราบรื่น ไม่สะดุด โดยการจัดการกับระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพ ทำให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

 •  
4. Quality, Safety, Health and Environment (QSHE)
 
บริการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัย

บริการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัย สนับสนุนการบริหารจัดการด้าน Quality, Safety, Health และ Environment หรือที่เรียกว่า QSHE ในด้านต่าง ๆ เช่น

 
 • การบริหารข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ QSHE
 • การจัดการรายงานเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
 • การสำรวจ และให้ข้อเสนอแนะด้าน QSHE
 • การจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนความต้องการทางธุรกิจ กรณีเกิดเหตุวิกฤต (Crisis) หรือสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับผู้บริหารและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
 • การบันทึกและรายงานข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงและป้องกันเหตุในอนาคต
 •  
6. Building Management
 
บริการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารอาคาร

บริการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการอาคาร โดยระบบจะเชื่อมต่อการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ในอาคาร เช่น ไฟฟ้า, แอร์, ประปา, ลิฟท์ ทำให้สามารถวัดค่าการใช้จ่ายและรวมถึงควบคุมการใช้งานอุปกรณ์จากส่วนกลางได้  สนับสนุนการบริหารการใช้งานอุปกรณ์ในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า นอกจากนี้ บริษัทยังมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอาคาร เช่น ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ (Visitor Management) และระบบควบคุมการเข้าออกพื้นที่ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ