ระบบประเมินผลปฏิบัติงาน  
     
 

        Web Application สำหรับการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงาน ช่วยให้ผลการประเมินมีความถูกต้อง แม่นยำ ช่วยลดความยุ่งยากจากการใช้เอกสาร ผู้บริหารสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อนำไปสู่ปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จขององค์กร และรองรับการใช้งานผ่าน Smart Device

 

 

HIGHLIGHT FEATURE

  Function  
ฟังก์ชันการทำงานของระบบ
 
 • การกำหนดเป้าประสงค์ตัวชี้วัดประจำปี
 • การประเมินผลการทำงานตลอดทั้งปี
 • การบันทึกผลงานที่สำคัญในการทำงาน
 • การวางแผนพัฒนาทักษะทางอาชีพ
  บันทึกหัวข้อ KPI  
บันทึกหัวข้อ KPI
 
 • สามารถกำหนดเป้าประสงค์ตัวชี้วัด (KPI) ได้ทั้งแบบ Corporate KPI และ Individual KPI
 • การกำหนด Corporate KPI สามารถทำได้ทั้งให้กับทุกๆคนในองค์กร หรือแยกตามหน่วยงาน และระดับงานได้
  Evaluation  
การประเมินผล
 
 • สามารถเลือกประเมินผลแยกหัวข้อตัวชี้วัด (KPI)
 • การประเมินพฤติกรรม (Behavior)
 • การประเมินความสามารถที่จำเป็นในการดำเนินงาน (Competency)
 
 
  บันทึกแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  
บันทึกแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
 
 • สร้างแผนการพัฒนาตนเองในแต่ละปี
 • บันทึกผลการปฏิบัติการตามแผนที่ได้วางไว้
  แจ้งผลการประเมิน  
แจ้งผลการประเมิน
 
 • แจ้งผลการประเมินผ่านระบบ
 • พนักงานบันทึกรับทราบผลประเมินผ่านระบบได้
  รายงาน  
รายงาน
 
 • เลือกดูรายงานแต่ละหัวข้อต่างๆ ได้
 • ออกรายงานในรูปแบบ Excel ตามสิทธิ์แต่ละบุคคล
D PERFORMANCE ดีอย่างไร

 

D PERFORMANCE ดีอย่างไร ?

 
 • ช่วยลดเวลาการประเมินผลพนักงาน
 • ช่วยลดความผิดพลาดในการรวมข้อมูล
 • สามารถดูข้อมูลอัปเดตได้ตลอดเวลา
 • ตั้งงบประมาณการขึ้นเงินเดือน การจ่ายโบนัส ตามผลการประเมิน
 • รองรับการแสดงผลทุก Device (Mobile/Tablet/PC/Notebook)
 • ทำรายการได้จากทุกที่ ตลอดเวลา

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ