ระบบตั้งงบประมาณ เงินเดือนและโบนัส

         Web application สนับสนุนการบริหารจัดการงบประมาณ การปรับเงินดือน และจ่ายโบนัส สำหรับพนักงาน โดยระบบสามารถนำเอาผลลัพธ์การประเมินผลงานมาใช้เป็นเงื่อนไขการปรับเงินเดือน และจ่ายโบนัสได้

 

HIGHLIGHT FEATURE

   
ตั้งงบประมาณการขึ้นเงินเดือน
 
   
ตั้งงบประมาณการจ่ายโบนัส
 
   
กำหนดเกรดและอัตราขึ้นเงินเดือน
 
   
กำหนดเกรดและอัตราจ่ายโบนัส
 
   
แจ้งผลการประเมิน
 
   
ออกรายงาน
 
D BUDGET ดีอย่างไร

 

D BUDGET ดีอย่างไร ?

 
  • ช่วยจัดสรรงบประมาณการขึ้นเงินเดือน และโบนัสขององค์กรได้
  • สามารถกำหนดงบประมาณการขึ้นเงินเดือน และงบการจ่ายโบนัสแยกตามหน่วยงานได้
  • สามารถกำหนด อัตราขึ้นเงินเดือน, อัตราโบนัส ของแต่ละเกรดได้
  • สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานของแต่ละหน่วยงานได้

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ