Corporate Function
 

           บริการออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงานในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทุก Business Function ที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ อำนวยความสะดวกให้การดำเนินงานในองค์กร สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดข้อผิดพลาด โดยแบ่งประเภทการให้บริการออกเป็นหมวดหมู่ย่อยดังนี้

 •  
1. General Administration
 
ระบบบริหารจัดการทั่วไป

 
*ตัวอย่างรายชื่อระบบ (บางส่วน) ที่บริษัทออกแบบและพัฒนาให้กับลูกค้า
 
 • Access Request System บริหารการเข้าออกสำนักงาน

 • Archive Document System สนับสนุนการจัดเก็บเอกสาร Electronic

 • Asset Management System (AMS) บริหารทรัพย์สินของฝ่ายอาคาร

 • Carpool Service System บริหารจัดการรถส่วนกลางขององค์กร

 • Corporate Gift System บริหารจัดการการเบิกของขวัญของชำร่วย

 • e-Meeting Room System บริหารจัดการการจองห้องประชุม

 • Health Book System บริหารจัดการข้อมูลสุขภาพพนักงานโดยเชื่อมต่อกับข้อมูลที่ได้รับจากสถานพยาบาล

   
 • ICT Service Request System บริหารจัดการการขอใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

 • Library System บริหารจัดการห้องสมุด

 • Mailing Service บริหารจัดการการรับ/ส่ง เอกสาร

 • Telephone Directory บริหารจัดการข้อมูลการติดต่อในองค์กร

 • e-Card System บริหารจัดการการนำส่ง Electronic Card อวยพรในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ให้กับพนักงานในองค์กร

 • Medical Service System บริหารจัดการห้องพยาบาลขององค์กร 

 •  
2. Human Management
 
ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล

โดยระบบที่บริษัทออกแบบและพัฒนาให้กับลูกค้าสามารถจำแนกได้ดังนี้
 
 • Recruitment - ระบบสนับสนุนการสรรหาทรัพยากรบุคคลซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Aptitude Test

 • Employee Management – ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการพนักงาน สามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นระบบ ERP ที่บริษัทใช้ นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกพัฒนาได้ทั้งแบบใช้งานบน PC หรือใช้งานบนมือถือ โดยระบบรองรับการบริหารจัดการดังต่อไปนี้

- ใบบันทึกเวลาการทำงาน
- การเบิกค่าใช้จ่าย เช่น ค่ารักษาพยาบาล
- การยื่นลาทุกประเภท เช่น ลาพักผ่อน, ลาป่วย, ลากิจ เป็นต้น
- การขออนุมัติเดินทาง
- การตรวจสอบสถานะการอนุมัติจากหัวหน้างาน
- การบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ใบแจ้งเงินเดือนและหนังสือรับรองเงินเดือนแบบ Electronic
- บันทึกผลตรวจสุขภาพพนักงานโดยเชื่อมต่อกับระบบของโรงพยาบาล
 • Employee Evaluation - ระบบสนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ การวางแผนพัฒนาศักยภาพพนักงาน

 •  
3. Group Collaboration
 
บริการออกแบบและพัฒนาระบบสื่อสารและประสานงานขององค์กร

ในยุคปัจจุบันที่ "ความรวดเร็ว" ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ  พื้นฐานหลักในการดำเนินธุรกิจของหลายองค์กร จึงต้องพัฒนาไม่ใช่เพียงแค่ให้เร็วขึ้น แต่ต้องเร็วกว่าเพื่อให้แข่งขันในตลาดได้  ซึ่งการสื่อสารและประสานงาน ทั้งในและนอกองค์กรเป็นกิจกรรมหลักในการดำเนินธุรกิจ และเมื่อต้องทำให้รวดเร็วขึ้น หลายองค์กรจึงนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการสื่อสารและประสานงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ, ลดค่าใช้จ่าย, ลดระยะเวลา และเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจต่อไป โดยระบบสื่อสารและประสานงานที่บริษัทพัฒนาสามารถรองรับการดำเนินงานดังต่อไปนี้ :
 
 • การประชุม Online ทั้งในและนอกองค์กรที่สามารถแสดงทั้งภาพ และเสียงของผู้ประชุม, แสดง Slide Presentation, Chat & Messaging และทำ Poll ได้
 • การแชร์ไฟล์ขนาดใหญ่ระหว่างหน่วยงาน หรือนอกองค์กร
 • การกำหนดสิทธิ์การเข้าดูเอกสาร การบริหารจัดการเอกสารประกอบการประชุม, วาระการประชุม สนับสนุนนโยบาย Green Meeting
 • การสื่อสารแบบกลุ่ม สามารถแชร์ไฟล์และข้อมูล รวมถึงส่งข้อมูลสนทนาได้ เป็นต้น
 •  
4. Audit
 
บริการออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน
(Continuous Monitoring&Continuous Auditing)

ระบบออกแบบเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบรายการความผิดปรกติและติดตามหาสาเหตุให้ผู้รับผิดชอบทราบข้อมูลและเข้าไปปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 •  
5. Sale & Marketing
 
บริการออกแบบและพัฒนาระบบการขาย

บริษัทมีประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาระบบการขายให้กับลูกค้าซึ่งเชื่อมต่อการดำเนินงานทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การเสนอขาย, รับคำสั่งซื้อ, ตรวจสอบสถานะทางการเงินของลูกค้า, บริหารจัดการการนำส่งของ จนถึงการชำระเงิน และ ฯลฯ  โดยตัวอย่างประเภทระบบที่บริษัทพัฒนามีดังนี้

 
 • ระบบสนับสนุนการวางแผนการขาย : วิเคราะห์ยอดขายราย Product และ รายลูกค้า เพื่อบริการจัดการยอดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ระบบสนับสนุนการสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง Web (e-Order) : รองรับการสั่งซื้อทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การสั่งซื้อสินค้า, การตรวจสอบวงเงินสินเชื่อ, การจองรถขนส่ง, การตรวจสอบรถ, การชำระเงิน
 • ระบบสนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้านการจัดหา : รองรับการดำเนินงานทั้งการนำเข้า การส่งออกและการค้าระหว่างประเทศ โดยสามารถสนับสนุนการอนุมัติรายการซื้อขาย (Trade) ได้
 • ระบบจัดการยอดขายและส่วนลดสินค้า : โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขส่วนลด, จัดการยอดขาย, คำนวณส่วนลด และแจ้งส่วนลดผ่าน SMS
 • ระบบจัดการข้อมูลลูกค้าสายตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ : โดยแสดงข้อมูลลูกค้า, จัดการข้อมูลลูกค้า และแสดงรายงานยอดขาย และ การขออนุมัติเพื่อ Generate Quotation
 • ระบบสนับสนุนการดำเนินการธุรกิจด้านการจัดหา การนำเข้า การส่งออกและการค้าระหว่างประเทศ :  รองรับการกรอกข้อมูล Deal ซื้อขาย, สามารถตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงในแต่ละ Deal ซื้อขาย, รองรับการออก Invoice และ Billing โดยผ่านระบบ ERP Interface, รองรับการควบคุม Credit ของลูกค้าแต่ละราย เป็นต้น
 •  
6. Procurement
 
บริการออกแบบและพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัทมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งด้านการลดระยะเวลาการดำเนินงาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล การบริหารจัดการกระบวนการอนุมัติให้สะดวกสบาย โปร่งใส่ และสามารถตรวจสอบได้ โดยระบบที่บริษัทออกแบบสามารถบริหารจัดการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ทั้งกระบวนการดังนี้ :

 
 • การขึ้นทะเบียนคู่ค้ากับองค์กร
 • การสรรหา (Sourcing)
 • การบริหารสัญญา (Contract Management)
 • การจัดหาและตรวจรับ (Procure to Pay : P2P)
 • การออกเลขที่สัญญาโดยระบบ
 • การบริหารงวดสัญญาพื่อจัดการกับความล่าช้าของ Supplier
 • การสนับสนุนการสืบค้นข้อมูล Supplier ที่ผ่านการประเมินจากระบบ
 • การให้บริการเรื่อง Bid Request สำหรับการขอเสนอซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ
 • การจัดการข้อมูลผู้ค้า
 • การติดตามงานจัดหาพัสดุ
 •  
7. Finance & Accounting
 
บริการออกแบบและพัฒนาระบบบัญชี และการเงิน

การเงินและบัญชีถือเป็นส่วนสำคัญของการบริหารจัดการองค์กร เนื่องจากความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลส่งผลต่อทิศทางการดำเนินงานของบริษัทเป็นยิ่ง ทั้งนี้ บริษัทมีประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาระบบบัญชี ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบบัญชีการเงินที่เชื่อมต่อการดำเนินงานของทั้งองค์กร หรือที่เรียกว่า Enterprise Resource Planning (ERP) โดยระบบรองรับกระบวนการดำเนินงานดังต่อไปนี้ :

 
 • Budget Management : การบริหารจัดการงบประมาณ
 • Expense Management : การบริหารจัดการต้นทุนดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายองค์กร
 • Payment Management : การบริหารจัดการการจ่ายเงิน
 • Tax Management : การบันทึกรายการทางภาษี
 • Asset Management : การบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ