ระบบบริหารจัดการและกระจายสินค้าคงคลัง

ประเภทของเหลว ก๊าซและวัตถุที่สามารถวัดปริมาตรได้

      ระบบบริหารจัดการและกระจายสินค้าคงคลัง (Supply Inventory and Distribution)  ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการบริหารจัดการของเหลว ก๊าซและวัตถุที่สามารถวัดปริมาณได้ แบบ Real Time พร้อมทั้งประมาณการความต้องการสินค้าล่วงหน้า และพฤติกรรมการใช้งาน อย่างแม่นยำด้วยเทคโนโลยี Machine Learning และ AI เพื่อการบริหารจัดการและวางแผนกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

 HIGHLIGHT FEATURE 

Supply Real-Time Monitoring
ตรวจสอบสถานะสินค้าคงคลังแบบReal Time
Consumer Behavior

วิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค

เพื่อประเมินการสั่งสินค้า

   Forecast      
ประมาณการความต้องการของสินค้าล่วงหน้า

 

Supply Distribution Plan
วางแผนการกระจายสินค้าคงคลัง
Local Engagement
ช่องทางสื่อสารระหว่าง Local Station กับส่วนกลาง
เพื่อการจัดการการกระจายสินค้าคงคลัง
Station Plant Monitoring
บริหารจัดการงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์
ในสถานีบริการน้ำมัน   
 *ต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่มีฟังก์ชันในการส่งข้อมูล*
                                                    
การจัดการสินค้าคงคลัง
 
 
GAIA ดีอย่างไร ?
 
   
  • ช่วยลดระยะเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด

  • สามารถประมาณการความต้องการของสินค้าล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำด้วย Machine Learning และ AI

  • สามารถแสดงผล สินค้าคงคลัง แบบ Real Time ไปยังหลายหน่วยงานพร้อมกันได้

  • การจัดการสินค้าคงคลังมีความโปร่งใส และน่าเชื่อถือด้วยระบบติดตามการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง