You Goal Accelerator
" เป้าหมายของคุณ คือเป้าหมายของเรา "

 

       บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร อย่างมืออาชีพ และได้รับการยอมรับจากลูกค้าซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำ บริษัทดำเนินธุรกิจมากว่า 14 ปี มีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่หลากหลายมากกว่า 1,000 คน พร้อมด้วยอุปกรณ์และบุคลากรในการให้บริการที่ครบถ้วน เช่น ศูนย์บริการ Call Center ที่มีพนักงานกว่า 200 คน ดำเนินการด้วยมาตรฐานระดับบสากล นอกจากนี้องค์กรยังได้รับการรับรองมาตรฐานของสถาบันระดับนานาชาติ เช่น ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005 (ในขอบเขตของ Data Center) และผ่านการตรวจประเมิน CMMI ระดับ 3 (Capability Maturity Model Integration) หรือมาตรฐานในกระบวนการพัฒนางานอีกด้วย

 


 

                  PRODUCT  
 
                          เสนอผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีในรูปแบบ Software Package                   ด้วยคุณภาพสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย  

 

  SERVICE  
 
                              เสนอบริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารครบวงจร ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของท่านดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมดูแลระบบด้วยมาตรฐานการทำงานอย่างมืออาชีพ  

 

 

พันธมิตร

Netizen

Beryl 8

SS&C Blue Prism

Zygen

Yokogawa

STT GDC

ARUN Plus

G-Able

Blendata

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

Dailitech

Global Multimodal Logistics

Microsoft (Thailand)

มาตราฐานการให้บริการ

Logo

Business Continuity Certified Expert

Logo

Certified Information Systems Auditor

Logo

Certified Information Security Manager

Logo

Certified Information Systems Security Professional

Logo

CompTIA CASP

Logo

Certified Ethical Hacker

Logo

Computer Hacking Forensic Investigator

Logo

GIAC Certified Incident Handler

Logo

CompTIA CSA+ Cybersecurity Analyyst

Logo

CompTIA Security Analytics Professional

Logo

CompTIA CySA+

Logo

ISA/IEC 62443 CyberSecurity Fundamentals Specialist

Logo

CompTIA PenTest+

Logo

CompTIA Colud+

Logo

Professional Certificate CyberSecurity Foundation CSFPC

Logo

ITIL

Logo

CompTIA Network+

Logo

CompTIA Security+

Logo

Blue Prism Partners - Certification (Silver)