Logistics System

บริการออกแบบและพัฒนาระบบการติดตามการขนส่ง

         บริการออกแบบและพัฒนาระบบติดตามการขนผ่านการพัฒนาระบบและการติดตั้งอุปกรณ์ที่รถขนส่ง โดยระบบจะส่งข้อมูลและภาพไปที่ Server กลางแบบ Real-time เพื่อแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องสามารถตดตามสัญญาณเตือนต่าง ๆ (Alarm Management) อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเห็นภาพรถขนส่งบนระบบแผนที่ และสามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถได้ เพิ่มความปลอดภัยในการขนส่ง ลดอุบัติเหตุตามนโยบาย Zero Accident โดยประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบติดตามการขนส่งมีดังนี้

 
  • สามารถบริหารจัดการเส้นทางการขนส่งไม่ให้ออกนอกเส้นทางได้
 
  • สามารถตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถของพนักงานได้ว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือไม่
 
  • ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุด้วย Alarm Management แจ้งเตือนกรณีมีเหตุสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
 
  • ช่วยควบคุมการขับรถขนส่งของพนักงานขับรถให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 
  • มีรายงานสรุปข้อมูลพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถเพื่อหน่วยงานประกอบการประเมิน
 
  • เป็นข้อมูลสนับสนุนการสอบสวนกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือกรณีทุจริต